• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nové závody - 5. Soutěž


OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

1. Zaplacením startovného v den soutěže účastník souhlasí s pravidly a je  povinen je respektovat.

2. Během soutěže je zakázáno požívat omamné látky.

3. Konání soutěže se uváží v případě, že budou pouze 3 závodníci, rozhodnutím rozhodčích může dojít i ke sloučení do jedné výkonnostní třídy.

4. Připomínky k pravidlům je třeba dávat vedení W-clubu 2 měsíce předem tak, aby je bylo možno probrat v diskusním fóru W-clubu z.s., zvážit jejich význam a eventuálně je zapracovat do pravidel aspoň 1 měsíc před soutěží.

5. V den soutěže nebudou brány připomínky k pravidlům v potaz.

6. Připomínky se podávají písemně nebo se zasílají e-mailem.

7. O změně pravidel rozhoduje, po poradě, vedení W-clubu z.s.

8. V případě potřeby si organizátor vymiňuje právo drobných úprav pravidel na začátku soutěže.

9. Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si organizátor soutěže zvolí osobu, která jej po dobu výkonu zastoupí. Rozhodčí a závodník nesmí mít na sebe rodinnou nebo příbuzenskou vazbu při zapisování.

10. Při výkladu pravidel platí interpretace rozhodčího. Hlavní pořadatel před soutěží seznámí účastníky jen s několika vybranými body pravidel.

11. Soutěžící jsou povinni respektovat pokyny rozhodčích a chovat se tak, aby neohrožovali sebe a své okolí.

12. Závodníkovi, přihlášenému ve více soutěžích bude umožněno soutěžit mimo pořadí po dohodě s rozhodčím.

13. Jakýkoliv časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčích.

14. Ve vymezeném soutěžním a tréninkovém prostoru je zakázáno kouřit, konzumace alkoholu a piva,
 používat vulgarismy a nadávky. Platí to pro všechny závodníky, rozhodčí i pomocný personál.

15. Rozhodčí musí být nestranný a nevyslovuje osobní komentáře na adresu výkonu soutěžícího.

Doporučení:

Usmívejte se, vyhlížejte skvěle, buďte vždy upraveni.

Vystupujte jako profesionální soutěžící.


PODÁNÍ PROTESTU

Je-li závodník nespokojen s výrokem rozhodčího v soutěži, má možnost složit 200 Kč a podat tzv. protest. Protest se podává ihned, soutěž se přeruší a přivolá se hlavní rozhodčí, který spor rozhodne.
V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ STÍŽNOSTI SE SLOŽENÁ ČÁSTKA ZÁVODNÍKOVI VRACÍ.

DISKVALIFIKACE

Závodník bude diskvalifikován za:

Nadměrné požití alkoholu, drog a jiných podobných látek

Hrubé a nevhodné chování v rámci soutěže

Ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku osob

Porušení pravidel soutěže, nedodržení časových limitů soutěže

Opakovaný pozdní nástup (tolerance 2 min.)

Hlavní rozhodčí přeruší soutěž a oznámí všem diskvalifikaci závodníka

Diskvalifikovaný závodník nesmí používat závodní a tréninkový prostor