• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Stanovy


 

čl.1 Název   W-club z.s.

čl. 2 Sídlo

Sídlem zapsaného spolku je adresa trvalého pobytu prezidenta W-clubu z.s. s působností na území České republiky: Vidče 366, PSČ 756 53,  IČO: 613 82 353

čl.3 Charakter zapsaného spolku

 Zapsaný spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů (vzniklým dle zákona č. 89/2012 sb.o sdružování občanů), které spojuje zájem o westernové discipliny -  lasování, práci s bičem, hod nožem a tomahawkem, žonglování s revolvery, střelbu hladkým lukem bez mířidel (dále ozn. jako discipliny).

čl. 4 Cíle činnosti W-clubu z.s.

 1. Sdružovat zájemce všech věkových skupin o tyto netradiční discipliny.

2. Zajistit informovanost členů o dění v této oblasti.

3. Pořádání výuky pro zájemce o ovládání biče 

    lasa, westernové žonglování s revolvery, hod nožem a tomahawkem a

    střelbu hladkým lukem bez mířidel.

4. Pořádání soutěží, především Mistrovství ČR v ovládání biče, lasa, ve 

    westernovém žonglování s revolvery, hodu nožem a tomahawkem a westernové show.

5. Pořádání Mistrovství Evropy v ovládání biče, lasa, westernovém 

    žonglování s revolvery, hodu nožem a tomahawkem a westernové show.

6. Společná účast členů W-clubu z.s. na zahraničních soutěžích.

7. Seznamovat veřejnost s historií a informovat ji o současných novinkách 

    v těchto disciplinách formou článků a vystoupení v médiích, formou 

    předvádění show na veřejnosti a na společenských akcích a dalšími 

    způsoby, odpovídajícími potřebám a době.

8. Spolupráce W-clubu z.s. s organizacemi či subjekty podobného 

    zaměření (zahraničními i domácími) na organizování a zajištění průběhu 

    soutěží, společenských, sportovních, reklamních, filmařských a jiných akcí 

    na území ČR i v zahraničí.

9. Garance kvality vybraných členů W-clubu z.s. pro výuku dovedností, 

    veřejnou show a předávání informací a zkušeností.

 čl. 5 Organizační struktura W-clubu z.s. a jeho orgány

 

1. Nejvyšším orgánem W-clubu z.s. na území ČR je členská schůze.

 Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně a schvaluje zejména:

 - změny stanov W-clubu z.s.

 - volí a odvolává funkcionáře W-clubu z.s.

 - schvaluje rozpočet W-clubu z.s. a výši členských příspěvků

 - je oprávněna měnit a rušit rozhodnutí vedení W-clubu z.s.

 - projednává důležité organizační a společenské záležitosti W-clubu z.s.

 - rozhoduje o zániku W-clubu z.s.

 - k platnosti rozhodnutí členské schůze je nutná přítomnost nadpoloviční 

   většiny celkového počtu všech členů

 - přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů

 - z jednání členské schůze se pořizuje zápis

 2 . Výkonným a řídícím orgánem je vedení W-clubu z.s.

 Vedení W-clubu z.s. projednává záležitosti dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

- je ve  složení – president, pokladník a 4 členové, všichni jsou voleni 

  členskou schůzí na dobu 3 let

- v čele stojí president W-clubu z.s. a je jeho statutárním zástupcem

- podpisové právo má president W-clubu z.s., výkonem svých pravomocí může 

   písemně zmocnit jiného člena vedení

- za W-club z.s. je oprávněna  jednat osoba, určená vedením klubu

 čl. 6 Zásady hospodaření

 1. Hlavním zdrojem příjmů W-clubu z.s. jsou členské příspěvky a startovné ze  soutěží. Vedlejším a nepravidelným zdrojem příjmů jsou eventuelní dotace, odkazy, dary sponzorů, finanční částky za uveřejněnou reklamu a příjmy z neziskové činnosti získanými v souladu s cíli sdružení.

 2. Finanční prostředky W-clubu z.s. jsou využity na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 4 těchto stanov a k presentaci klubu na internetu. Především pak k pořádání společných akcí a soutěží,  jejichž cílem je kromě jiného i předávání zkušeností.

 3. Nad hospodařením W-clubu z.s. dohlíží revizní komise, která je schválena členskou schůzí.

 4. Vedení W-clubu z.s. :

 - je odpovědné členské schůzi za hospodárné využití finančních prostředků klubu

- umožňuje zvýhodnění svých členů formou slev či příspěvků na  startovném
- hradí náklady, nutné na zajištění klubových soutěží osobě, která je vynaložila – po předchozí dohodě
5.  K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 7.000,- Kč, k vedení účetnictví
a k zajištění plnění daňových povinností volí členská­­­­­ ­­schůze spolku pokladníka.

čl.7 Členství
Členem W-clubu z.s. může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení klubových orgánů . Klub vede evidenci členů.

Čestné členství je udělováno fyzické osobě za mimořádný a aktivní přínos při zajišťování činnosti sdružení nebo jako projev úcty důležité osobě. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Vznik: 1. Zaplacením členských příspěvků a písemnou přihláškou na adresu W-clubu z.s. .

           2. Spodní věková hranice členů - 15 let ,

                mladší s doprovodem odpovědné osoby.

           3. Morální a psychická způsobilost.

           4. Uchazeč o členství může být vedením W-clubu z.s.

               odmítnut, bez udání důvodu.

 Zánik: 1. Neplacením  členských příspěvků.

            2. Vystoupením člena – formou písemného odhlášení,

                doručeného presidentovi W-clubu z.s..

            3. Vyloučením člena při závažném provinění.

            4. Úmrtím člena.

            5. Zánikem sdružení.

 Práva člena

 1. Být volen do funkcí W-clubu z.s.

2. Podávat připomínky a náměty k činnosti W-clubu z.s.

3. Účastnit se pořádaných akcí .

4. Být informován o dění ve W-clubu  z.s. - formou jednání členské schůze a 

    zpráv, uvedených  na webových stránkách W-clubu z.s.

5. Rozhodovat o činnosti W-clubu z.s. formou hlasování na členské schůzi.

 Povinnosti člena

 1. Platit členské příspěvky.

2. Účastnit se členské schůze.

3. Pomoci při pořádání akcí.

4. Dbát zásad bezpečnosti při činnostech W-clubu z.s.

5. Chovat se a jednat tak, aby nepoškozoval dobré jméno W-clubu z.s.

6. Dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze, vedení a jeho 

    operativní rozhodnutí.

 7. Sdružení je oprávněné vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, 

   pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:

 -  napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně vedení W-clubu z.s.

-  vyloučení z sdružení, o vyloučení člena rozhoduje členská schůze

 čl.8 Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání.

 W-club z.s. zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 90 %  řádných účastníků členské schůze.

O způsobu majetkového vypořádání rozhodne členská schůze na základě návrhu vedení     W-clubu z.s.

 čl.9 Závěrečná ustanovení 

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní  předpisy.

Stanovy W-clubu z.s. registrované dne 6. 4. 1994 Ministerstvem vnitra,
č. j. II/s – OS/1 – 24126/94 – R.

Změna znění těchto stanov byla schválena členskou schůzí konanou dne 25. dubna 2015 ve Strážku, jejíž konání je potvrzeno zápisen ze dne 25. dubna 2015. Znění těchto stanov je účinné od 25. dubna 2015.

Změna stanov W-clubu z.s. :

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 2814.

Den nabytí právní moci Ostrava dne 27. ledna 2016.